Warsztaty teatroterapii z elementami kultury kołbielskiej dla osób niepełnosprawnych.

 Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całość warsztatów prowadzona będzie techniką teatroterapii z elementami dramowymi. Teatroterapia  jest niezwykle skuteczną metodą terapii społecznej i zawodowej, która dzięki nieskrępowanemu wyrażaniu emocji oraz uczuć pozwala na otworzenie się jednostki na drugiego człowieka oraz pozwala na odreagowanie stłumionych uczuć,  ponadto prowadzi do zmiany zachowań w kierunku lepszego przystosowania się do rzeczywistości. Teatroterapia jako cenny środek edukacyjny pozwoli również na poznanie oraz zmianę zachowań niepożądanych  uczestników bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Projekt wzbogacony zostanie o techniki i elementy dramowe , które są niezwykle cennym środkiem  w kształtowaniu osobowości człowieka.  Wykorzystując  metodę improwizacji  - drama – pozwoli  na otworzenie się  uczestników warsztatów na inne osoby, a także ośmieli do wystąpień publicznych oraz wzbogaci  w wiedzę na temat swoich umiejętności  i  mocnych stron – co jest niezwykle istotnym elementem w procesie rehabilitacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych. Drama jako metoda ucząca aktywnej twórczości oraz umiejętności współpracy z innymi ludźmi jest metodą bardzo skuteczną gdyż  wszelkie działania nie podlegają ocenie, a umiejętności uczestników warsztatów na każdym poziomie są cenne i wykorzystywane w sposób twórczy. Brak oceny pozwoli uczestnikom warsztatów na pełne zaangażowanie się w działania bez obawy przed krytyką. Oprócz teatroterapii uczestnicy warsztatów będą brać udział w zajęciach tanecznych. Przede wszystkim poprzez taniec doskonali się podstawowe cechy motoryki w połączeniu z umiejętnością korzystania z pozostałych zmysłów: słuchu, równowagi i dotyku. Następuje znaczna poprawa sprawności ruchowej i na zasadzie sprzężenia zwrotnego zwiększa się potrzeba ruchu. Taniec wpływa na lepszą orientację w przestrzeni, poprawia umiejętność używania kierunków ruchu i jest pomocą w nauce ekspresji ruchowej, mimiki i gestykulacji. W tancerzach zwiększa się poczucie własnej wartości, rośnie świadomość ciała, zaufania do siebie, wzmacniają się cechy psychiczne potrzebne w życiu: odwaga, cierpliwość, wytrzymałość i umiejętność koncentracji. Własna aktywność, samodzielność i niezależność stają się źródłem bezpieczeństwa. Poprzez ruch taneczny stymulujący fizyczną i psychiczną aktywność człowieka wzrasta życiowy dynamizm, uwalnia się nadmiar energii, rozładowują się emocje, których nie można wyrazić słowami oraz zmniejsza się niepokój. Taniec jest okazją do realizowania potrzeb społecznych: opiekowania się, bycia odpowiedzialnym, bycia zauważonym, bycia niezbędnym w tym wspólnym przedsięwzięciu jakim jest wystawienie spektaklu. Jednym z elementów warsztatów będzie także nauka relaksacji przy muzyce. Uczestnicy warsztatów obok aktywnej rehabilitacji społecznej i fizycznej będą mieli możliwość poznania zapomnianych tradycji, zwyczajów i obrzędów swojego regionu folklorystycznego. Ważnym elementem będzie nauka tańców ludowych:  powszechnych, zabawowych jak i obrzędowych.  Poznają tradycyjne rękodzieło ludowe, gwarę oraz strój kołbielski. Edukacja regionalna jako niezwykle wartościowy czynnik umożliwiający poznanie swoich korzeni, pozwoli uczestnikom warsztatów lepiej poznać swoje miejsce zamieszkania, a co za tym idzie śmielej i z większym zaangażowaniem uczestniczyć w przyszłości w projektach kulturowo – społecznych i życiu w społeczności lokalnej, eliminując tym samy marginalizację  ze względu na niepełnosprawność. Całość warsztatów, dzięki użyciu przedstawionych wyżej uznanych i skutecznych form rehabilitacji gwarantuje osiągnięcie przez 12 uczestników zdecydowanej poprawy w pełnieniu ról społecznych.

 

Warsztaty prowadzone będą dla grupy 12 uczestników z różnego rodzaju niepełnosprawnością: intelektualną - w tym osoby niedowidzące oraz z dysfunkcją narządów ruchu -  osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Uczestnikami warsztatów mogą zostać pełnoletnie osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkali na terenie działania "LGD Natura i Kultura". W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2014 roku odbędzie się 20 spotkań warsztatowych. Każde spotkanie prowadzone będzie przez dwóch specjalistów. Każde spotkanie będzie trwało 4 godziny zegarowe plus ½ godziny przerwy na poczęstunek, zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych. Z uwagi na niepełnosprawność intelektualną uczestników zajęcia nie mogą być zbyt intensywne dlatego zostały zaplanowane na dwa razy w tygodniu. Warsztaty będą się odbywały w lokalu Stowarzyszenia w Radiówku 25. Użyczony przez Stowarzyszenie lokal jest pozbawiony barier architektonicznych, posiada windę, podjazdy i toaletę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Stowarzyszenie zapewnia możność korzystania ze sprzętu audio video, komputera, Internetu oraz nagłośnienia: wzmacniacza i profesjonalnych mikrofonów, a w razie potrzeby kamery do nagrywania zajęć i ich wykorzystania w procesie terapii. Do prowadzenia warsztatów zostanie zatrudnionych 2 specjalistów, którzy będą wspólnie prowadzili każde warsztaty. Osoba do prowadzenia warsztatów teatralnych w oparciu o znajomość folkloru kołbielskiego powinna posiadać wykształcenie wyższe odpowiadające pracy z osobami niepełnosprawnymi  i z folklorem ludowym. Osoba do prowadzenia zajęć tanecznych z elementami fizjoterapii i relaksacji powinna posiadać wykształcenie wyższe w kierunku fizjoterapii oraz kurs tańca dla osób niepełnosprawnych. Do obowiązków osób prowadzących będzie także należało stworzenie przy udziale uczestników scenariusza spektaklu. Do dowozu 12 uczestników na warsztaty oraz odwiezienia ich do miejsc zamieszka zostanie wynajęty przewoźnik dysponujący pojazdem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich. Z uwagi na stopień i rodzaj niepełnosprawności uczestników warsztatów specjalistom będzie pomagało 3 wolontariuszy. Będzie to pomoc w trakcie zajęć, dokonywania zakupów, przygotowania i spożywania poczęstunku oraz korzystania z sanitariatów. Cały projekt zakończony zostanie wystawionym publicznie spektaklem w  czerwcu 2014 roku.

 


| O Projekcie | Cele | Materiały | Ważne linki |


Jesteśmy!
Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Projekt realizowany pod nadzorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!" ...

Na podstawie Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych,
1 sierpnia 1997 roku Sejm RP przyjął uchwałę - Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, która potwierdziła fundamentalne prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Oznacza to prawo osób niepełnosprawnych między innymi do: pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawa do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (§ 1 pkt 6 Karty Praw Osób Niepełnosprawnych ). Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych szczególną rolę
w rozwiązywaniu problemów dotyczących tego środowiska wyznaczyły organizacjom pozarządowym, których działanie ma polegać przede wszystkim na likwidacji barier społecznych i środowiskowych.

Osoby niepełnosprawne są dyskryminowane w każdej dziedzinie życia społecznego,
a szczególnie w sferze zatrudnienia. Praca jest jednym z podstawowych czynników integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego i społecznego tych osób. Organizacje pozarządowe realizujące programy aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dają szansę tym osobom podjęcia satysfakcjonującego finansowo zajęcia.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną również mogą aktywizować się zawodowo i rozwijać swoje umiejętności. Szansą na integrację zawodową i społeczną tych osób jest realizacja projektów unijnych, które są wdrażane dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, który, podzielony na priorytety, wdrażany jest przez Sektorowe Programy Operacyjne. Na tej podstawie stworzone zostały warunki do wykorzystania funduszy strukturalnych.

Jednym z elementów tego planu jest rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej Działanie 1.4 pt. "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

Celem Działania 1.4 jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, budowanie potencjału oraz tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pomoc kierowana jest na osoby po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy, długotrwale bezrobotne, albo doświadczające największych problemów przy wejściu na rynek pracy. Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!" stało się możliwe dzięki przystąpieniu do konkursu o przyznanie dotacji na realizację projektu pt. "Jesteśmy!" - Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych. Utworzenie Biura jest jednym ze sposobów realizacji celu Stowarzyszenia, jakim jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Realizacja projektu "Jesteśmy!" - Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych umożliwia wsparcie osób z powiatu otwockiego o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przechodzeniu na otwarty rynek pracy, w aktywizacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu tych osób.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!"
z siedzibą w Duchnowie przy ul. Wspólnej 46 tel. 022 789 90 03
e-mail: jestesmy@free.ngo.pl www.jestesmy.free.ngo.pl

zaprasza osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
z terenu powiatu otwockiego do

BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

"JESTEŚMY!"
BIURO ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób.

W ramach Biura prowadzone są zajęcia, które obejmują:
# konsultacje psychologiczne z elementami terapii zajęciowej
# doradztwo i poradnictwo zawodowe
# naukę i przygotowanie do wykonywania prostych czynności biurowych
# przygotowanie do spotkań z potencjalnym pracodawcą
# wzmacnianie pozytywnych zachowań
# podnoszenie wiary we własne możliwości
# indywidualne porady psychologiczne

 

Biuro mieści się na terenie Parafii Św. Wojciecha w Wiązownie przy ul. Kościelnej 65, czynne jest dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy od godz. 8.00 do 14.00

ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM TRANSPORT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, schemat a.