Cele

Dlaczego działamy...dlaczego istnieje Nasze Stowarzyszenie? ...

Celem Stowarzyszenia jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, wykorzystanie ich potencjału w pełnieniu ról społecznych, inicjowanie i wspieranie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia i godnego życia oraz wszechstronna pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. organizowanie placówek nieodpłatnie prowadzących kompleksowe postępowanie wspierająco - rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi,

2. nieodpłatne prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji oraz organizowanie bezpłatnego dowozu na te zajęcia,

3. współpracę i wymianę informacji z organami administracji publicznej samorządowej i rządowej, kościołem katolickim oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do działalności Stowarzyszenia,

4. przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie,

5. współpracę ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz dziećmi i młodzieżą uzależnioną,

6. organizowanie programów integracyjnych , wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, imprezy sportowe, obozy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne,

7. promowanie zdrowego stylu życia,

8. kształtowanie szacunku dla wartości religijnych, dla dziedzictwa kulturowego przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i religijnym,

9. przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie z życia społecznego i zawodowego,

10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy ich opiekunów i rodzin,

11. promocję działalności twórczej niepełnosprawnych,

12. tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

13. organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

14. pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego,

15. propagowanie postaw pro-integracyjnych,

16. promowanie i organizowanie wolontariatu,

17. umożliwianie szkoleń dla pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy.