| O Projekcie | Cele | Materiały | Ważne linki |


Jesteśmy!
Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Projekt realizowany pod nadzorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!" ...

Na podstawie Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych,
1 sierpnia 1997 roku Sejm RP przyjął uchwałę - Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, która potwierdziła fundamentalne prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Oznacza to prawo osób niepełnosprawnych między innymi do: pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawa do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (§ 1 pkt 6 Karty Praw Osób Niepełnosprawnych ). Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych szczególną rolę
w rozwiązywaniu problemów dotyczących tego środowiska wyznaczyły organizacjom pozarządowym, których działanie ma polegać przede wszystkim na likwidacji barier społecznych i środowiskowych.

Osoby niepełnosprawne są dyskryminowane w każdej dziedzinie życia społecznego,
a szczególnie w sferze zatrudnienia. Praca jest jednym z podstawowych czynników integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego i społecznego tych osób. Organizacje pozarządowe realizujące programy aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dają szansę tym osobom podjęcia satysfakcjonującego finansowo zajęcia.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną również mogą aktywizować się zawodowo i rozwijać swoje umiejętności. Szansą na integrację zawodową i społeczną tych osób jest realizacja projektów unijnych, które są wdrażane dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, który, podzielony na priorytety, wdrażany jest przez Sektorowe Programy Operacyjne. Na tej podstawie stworzone zostały warunki do wykorzystania funduszy strukturalnych.

Jednym z elementów tego planu jest rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej Działanie 1.4 pt. "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

Celem Działania 1.4 jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, budowanie potencjału oraz tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pomoc kierowana jest na osoby po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy, długotrwale bezrobotne, albo doświadczające największych problemów przy wejściu na rynek pracy. Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!" stało się możliwe dzięki przystąpieniu do konkursu o przyznanie dotacji na realizację projektu pt. "Jesteśmy!" - Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych. Utworzenie Biura jest jednym ze sposobów realizacji celu Stowarzyszenia, jakim jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Realizacja projektu "Jesteśmy!" - Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych umożliwia wsparcie osób z powiatu otwockiego o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przechodzeniu na otwarty rynek pracy, w aktywizacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu tych osób.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!"
z siedzibą w Duchnowie przy ul. Wspólnej 46 tel. 022 789 90 03
e-mail: jestesmy@free.ngo.pl www.jestesmy.free.ngo.pl

zaprasza osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
z terenu powiatu otwockiego do

BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

"JESTEŚMY!"
BIURO ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób.

W ramach Biura prowadzone są zajęcia, które obejmują:
# konsultacje psychologiczne z elementami terapii zajęciowej
# doradztwo i poradnictwo zawodowe
# naukę i przygotowanie do wykonywania prostych czynności biurowych
# przygotowanie do spotkań z potencjalnym pracodawcą
# wzmacnianie pozytywnych zachowań
# podnoszenie wiary we własne możliwości
# indywidualne porady psychologiczne

 

Biuro mieści się na terenie Parafii Św. Wojciecha w Wiązownie przy ul. Kościelnej 65, czynne jest dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy od godz. 8.00 do 14.00

ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM TRANSPORT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, schemat a.